Alleen erfenis aanvaarden als het loont

Geplaatst op: 26 november 2012 Vorige | Archief | Volgende

Jasperiën van Weerdt

Amsterdam

Erfenis beneficiair aannemen kan financiële strop voorkomen

Een nalatenschap is vaak een mooi cadeau, maar kan ook uitmonden in een strop. Als erfgenaam neem je namelijk niet alleen de bezittingen van de overledene over, maar word je ook aansprakelijk voor eventuele schulden en schadeclaims. Laat u dus goed informeren voor u besluit een erfenis al dan niet te aanvaarden.

Dat advies krijgt Fred Baars* van kandidaat-notaris Manon Muller bij Batenburg Notarissen, als hij zich bij haar meldt voor de afwikkeling van de erfenis van zijn vader. Baars vertelt dat zijn onlangs overleden vader weduwnaar was en tot zijn dood werkte als zelfstandig financieel adviseur.

Muller wil eerst de omvang en samenstelling van de nalatenschap inventariseren. Dat blijkt geen sinecure. Baars heeft in een bureaulade van zijn vader veel onbetaalde rekeningen aangetroffen. Zijn vader bleek veel spullen op afbetaling te hebben gekocht. Bovendien had hij weinig spaargeld: het saldo op de bankrekening was nét toereikend om de uitvaart te bekostigen. Verder herinnert Baars zich nog een gesprek waarin zijn vader vertelde over een zakelijk conflict met een klant.

Gezien deze vele onzekerheden adviseert Muller Baars de erfenis niet zonder meer te aanvaarden. Ze wijst hem op de mogelijkheid van beneficiaire aanvaarding, ook ‘aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving’ genoemd. Hierbij worden eventuele schulden betaald uit de erfenisopbrengst. Wat overblijft vloeit naar de erfgenamen. Resteert er netto een schuld, dan is de erfgenaam hiervoor niet aansprakelijk.

‘Dit is de veiligste optie’, oordeelt Muller. Baars kan ook besluiten de erfenis te verwerpen, maar dan erft hij gegarandeerd niets; ook niet als de financiën van zijn vader beter blijken dan voorzien.

Voor het beneficiair aanvaarden moet Baars eerst een verklaring afleggen bij de rechtbank. In de praktijk gebeurt dat meestal door hiervoor een volmacht te ondertekenen bij de notaris. Daarna wordt de nalatenschap vereffend, volgens bij wet vastgelegde regels.

Eerst wordt een boedel­beschrijving opgesteld, met alle schulden en bezittingen op een rij. Is het saldo naar verwachting negatief, dan moet Baars dit direct melden bij de kantonrechter. Als sprake is van onbekende schuldeisers, kan de kantonrechter besluiten tot plaatsing van een oproep in de krant dat zij zich moeten melden. De boedelbeschrijving wordt vervolgens ter inzage gelegd bij de rechtbank of bij de notaris. Als alles in kaart is gebracht, worden de schulden afgelost uit de opbrengst van de bezittingen van de erflater. Dit gebeurt in een bij wet vastgelegde volgorde, waarbij onder andere de fiscus voorrang krijgt. Wat overblijft, is voor Baars.

‘Deze procedure moet volgens strikte regels plaatsvinden. Anders loopt u het risico dat u alsnog aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele schulden’, waarschuwt Muller. ‘Een notaris kan u begeleiden bij een correcte afwikkeling.’ Baars moet ook geen spullen uit zijn vaders huis weghalen, zegt zij. ‘Anders wekt u de suggestie dat u de erfenis accepteert en is beneficiair aanvaarden geen optie meer.’

Niet alleen bezittingen, maar ook schulden worden geërfd.Foto: HH

* Niet zijn echte naam

Procedure

Bedenktijd maximaal drie maanden

Verklaring afleggen bij de rechtbank

Boedelbeschrijving opstellen en bij rechtbank of notaris neerleggen

Schulden afbetalen in vaste volgorde, restant is voor erfgenaam

Uit: FD 01-09-2012

Created by Mirdane