“Wanneer en hoeveel moet ik aan succesierechten betalen?”

Belastingzaken na overlijden

Wanneer iemand is overleden krijgt u als nabestaande(n) te maken met twee soorten belastingen: enerzijds de erfbelasting, dit is de belasting die geheven wordt over de erfenis en anderzijds de inkomstenbelasting van de overledene. Wanneer iemand is overleden hoeft er geen inkomstenbelasting (meer) te worden betaald. Er moet echter wel inkomstenbelasting worden betaald over het inkomen van de overledene tot de dag van overlijden.

Erfbelasting

De aangifte erfbelasting dient binnen acht maanden na overlijden te worden gedaan. Voor de erfbelasting gelden vrijstellingen. Hoe hoog uw vrijstelling is, hangt af van uw relatie tot de overledene. U betaalt pas erfbelasting indien u meer krijgt dan de vrijstelling. In bepaalde situaties hoeft u geen erfbelasting te betalen.

Erfbelastingspercentages

De hoogte van de erfbelasting (2020) kunt u terugvinden in onderstaande tabel. Het percentage aan erfbelasting is afhankelijk van de relatie van de ontvanger tot de erflater en van de hoogte van het bedrag.

Deel van de erfenisTariefgroep 1
Partners en (pleeg- of stief)kinderen en kinderen met een beperking
Tariefgroep 1a
Kleinkinderen en verdere afstammelingen
Tariefgroep 2
Overige erfgenamen zoals een broer, zus of ouders

Tot € 126.72310%18%30%
Vanaf € 126.72420%36%40%

Bron: Belastingdienst

Vrijstellingsbedragen

Over een eerste deel van een erfenis of schenking hoeft geen belasting betaald te worden. Dat heet het vrijstellingsbedrag. De vrijstellingsbedragen (2020) bij erfenissen staan in onderstaand overzicht:

Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner€ 661.328
Kinderen, kleinkinderen, pleegkinderen of stiefkinderen€ 20.946
Achterkleinkinderen€ 2.208
Kinderen met een beperking€ 62.830
Ouders€ 49.603
Anderen€ 2.208

Waardebepaling erfenis

Hoeveel erfbelasting u moet betalen is afhankelijk van de waarde van de erfenis. Voor het vaststellen van die waarde gelden een aantal regels.

Bij woningen wordt uitgegaan van de WOZ-waarde die staat op de WOZ-beschikking van het jaar van overlijden. Voor overige (on)roerende zaken wordt uitgegaan van de waarde in het economische verkeer (en derhalve niet van de vervangingswaarde) op het moment van overlijden. Bij effecten wordt de waarde van de slotkoers op de dag voor overlijden aangehouden.

Er gelden speciale regels voor het bepalen van de waarde van een erfenis in de volgende situaties:

  • U krijgt het vruchtgebruik van een som geld, effecten of onroerend goed.
  • U krijgt de blote eigendom van geld, effecten of onroerend goed.
  • U krijgt een periodieke uitkering.
  • U krijgt een verhuurde of verpachte woning. (bron: Belastingdienst)

Inkomstenbelasting

Na een aantal maanden na overlijden zal de Belastingdienst u een aangifteformulier voor de inkomstenbelasting (F-biljet) toesturen. Over het lopende jaar tot het moment van overlijden moet over het inkomen van de overledene namelijk nog inkomstenbelasting worden betaald.

Belastingen na overlijden: niet altijd even eenvoudig. Wilt u zeker weten dat het goed geregeld wordt, aarzel dan niet om Confidente om advies en mogelijkheden te vragen.

U kunt contact opnemen voor een vrijblijvende afspraak.

vorige
volgende