“Ik zou eigenlijk wel willen weten wat ik moet doen op het moment dat het gebeurt, wie ik moet bellen”

Boedelbeschrijving

Teneinde de nalatenschap te kunnen verdelen over de erfgenamen moet eerst worden vastgesteld waar de nalatenschap uit bestaat en wat de waarde ervan is.

De waarde van de nalatenschap is het saldo van de bezittingen en schulden van de overledene. Deze dienen derhalve eerst in kaart gebracht te worden.

Bezittingen

De bezittingen bestaan uit:

  • Onroerende zaken zoals een eigen huis, een tweede huis en/of een stuk grond;
  • De waarde van roerende goederen zoals een auto of boot, kostbaarheden zoals bijvoorbeeld antiek en de overige goederen als meubelen et cetera;
  • Het geld op de bankrekening(en) en de waarde van beleggingen zoals aandelen, obligaties e.d.;
  • Opgebouwde tegoeden of rechten van verzekeringspolissen zoals bijvoorbeeld lijfrentes of kapitaalverzekeringen.

Schulden

De schulden bestaan uit:

  • Nog niet afgeloste leningen en/of kredieten en de eventuele hypotheek
  • Nog te betalen rekeningen
  • De nog te betalen inkomstenbelasting van de overledene tot aan het moment van overlijden.

Bij de waardebepaling van de (on)roerende zaken is het belangrijk dat er een objectieve waardebepaling plaatsvindt. Voor woningen wordt uitgegaan van de laatste WOZ-waarde. Daarbij kan het raadzaam zijn om na te (laten) gaan of de WOZ waarde niet te hoog is. Voor overige zaken wordt uitgegaan van de waarde in het economisch verkeer. Mogelijk is het verstandig een taxateur in te schakelen. De fiscus dient de vastgestelde waarden te accepteren.

Bij de waardebepaling van de erfenis dient tevens rekening gehouden te worden met eventueel gedane voorschotten op de erfenis, al dan niet verrekenbare schenkingen, legaten et cetera. En, de kosten voor de uitvaart kunnen van het saldo worden afgetrokken.

Erfbelasting

Nadat de waarde van de erfenis is bepaald kan worden vastgesteld op welk geldbedrag elk van de erfgenamen recht heeft en kan de hoogte van de erfbelasting worden vastgesteld. De aangifte erfbelasting dient binnen acht maanden na het overlijden te worden gedaan (zie belastingzaken na overlijden). De te betalen erfbelasting wordt vóór de verdeling van de nalatenschap afgetrokken.

Confidente staat u graag terzijde bij het maken van een boedelbeschrijving. U kunt contact opnemen voor een vrijblijvende afspraak of binnenlopen op de speciaal voor een goed gesprek gereserveerde vrijdagmiddagen.

vorige
volgende