“Emoties spelen bij de verdeling van een nalatenschap vaak een grotere rol dan de waarde van de betreffende spullen”

Boedelverdeling

Als duidelijk is wat de waarde is van de erfenis en waar deze uit bestaat (zie boedelbeschrijving) kunnen goederen van de overledene onder de erfgenamen worden verdeeld.

Wellicht heeft de overledene per testament of codicil geregeld dat bepaalde (on)roerende goederen voor specifieke erfgenamen zijn. De overige goederen kunnen onderling worden verdeeld en/of verkocht. Ook dienen de schulden te worden afgelost.

Een nalatenschap kan overigens pas worden verdeeld als alle erfgenamen het over de verdeling eens zijn. Dat is soms lastig. Een onafhankelijke derde kan daarbij de verdeling in goede banen leiden. Daarmee wordt veelal voorkomen dat de verdeling van de nalatenschap vertraging oploopt of vastloopt en dat er conflicten ontstaan waar mogelijk zelfs de rechter aan te pas moet komen.

Akte van verdeling

Nadat de goederen zijn verdeeld of verkocht, de tegoeden (zoals bijvoorbeeld uitkeringen van verzekeringsmaatschappijen) zijn geïnd en de schulden zijn afgelost kan een akte van verdeling worden opgesteld. Dat is de eindafrekening van de nalatenschap waarin iedere erfgenaam kan zien op welk deel van de erfenis hij of zij recht heeft.

Bijzondere kosten in verband met het overlijden zoals de kosten van de uitvaart en de kosten van de executeur of gevolmachtigde en de erfbelasting zijn of kunnen worden voldaan en kunnen van de waarde van de nalatenschap worden afgetrokken.

Bij het opstellen van een akte van verdeling is het belangrijk te weten wat er bij wet is geregeld of wat er eventueel per testament (en/of codicil) is vastgelegd.

Zaken die daarbij een belangrijke rol kunnen spelen zijn onder andere:

  • Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap is, indien er geen testament is, de wettelijke regeling, de langstlevendenregeling, van toepassing. Eventuele kinderen krijgen hun erfdeel dan nog niet maar krijgen een niet opeisbare vordering op de langstlevende.
  • Voor ongehuwd samenwonenden is er bij wet niets geregeld. Mogelijk is er in een samenlevingscontract iets geregeld over een verblijvingsbeding maar als er geen testament is gemaakt dan erft de ander niets.

Door middel van het uitoefenen van wilsrechten kunnen, bijvoorbeeld in de situatie dat de langstlevende ouder is hertrouwd, de kinderen van de overledene ervoor zorgen dat goederen niet verdwijnen richting de familie van de stiefouder.

Er zijn extra wettelijke regels van toepassing indien er erfgenamen zijn die nog minderjarig zijn, zoals het altijd beneficiair aanvaarden van de nalatenschap. Daarmee wordt voorkomen dat een minderjarige met een mogelijke schuld uit de nalatenschap wordt opgezadeld.

De mogelijke aanspraak op de legitieme portie door kinderen die per testament zijn onterfd.

Confidente kan u ondersteuning bieden bij de verdeling van de nalatenschap en het opstellen van de akte van verdeling. U kunt contact opnemen voor een vrijblijvende afspraak of binnenlopen op de speciaal voor een persoonlijk gesprek gereserveerde vrijdagmiddagen.

vorige