Nee, de bemoeienissen van de bewindvoerder eindigen op het moment van overlijden van zijn klant, uw broer. De bewindvoerder maakt dan de administratie op, informeert de banken, de belastingdienst en dergelijke en rond zo zijn werkzaamheden af. Wanneer uw broer de bewindvoerder in zijn testament tot executeur heeft benoemd, kan de bewindvoerder die rol vervolgens op zich nemen.

Heeft uw broer geen testament laten maken of geen executeur benoemd, dan zijn de erfgenamen van hem samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. In de praktijk is het dan handig om samen een boedelgevolmachtigde te benoemen die namens de erfgenamen de afwikkeling ter hand neemt. De boedelgevolmachtigde maakt dan een boedelbeschrijving en doet een voorstel tot verdeling. Onderschrijven de erfgenamen het voorstel van de boedelgevolmachtigde, dan kan er verdeeld en afgerond worden.

Heeft uw broer de bewindvoerder tot executeur benoemd, hebben de erfgenamen beneficiair aanvaard en is de erfenis negatief, dan verliest de executeur automatisch zijn rol. Wel kan hij tot vereffenaar van de nalatenschap worden benoemd door de rechter. In die rol inventariseert hij de verschillende bezittingen en schulden en legt die voor aan de rechter. Deze bepaalt dan vervolgens welke schuldeisers welk deel van de bezittingen krijgen.